Styczeń, tydzień 2  Zima i zwierzęta

Treści programowe:

Obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów

Poznawanie sposobów pomagania ptakom,

Nazywanie ptaków odwiedzających karmnik; dokarmianie ich.

Wyrabianie opiekuńczego stosunku do ptaków,

Rozwijanie intuicji geometrycznej,

Wyszukiwanie przedmiotów po usłyszeniu ich nazw.

Rozwijanie umiejętności przeliczania,

Rozwijanie postaw proekologicznych.

Uwrażliwianie na potrzeby ptaków (zwłaszcza zimą),

Poznawanie wyglądu wybranych ptaków,

Rozwijanie motoryki małej

Rozwijanie kompetencji językowych,

Zachęcanie do dokarmiania zwierząt,

Poszerzanie wiedzy dotyczącej żywienia zwierząt zimą.

 

Wirtualna wycieczka do lasu- Poznajemy pracę leśnika

Zapoznanie dzieci z zawodem leśnika – oglądanie filmu edukacyjnego

https://www.youtube.com/watch?v=A6Dc3gqmNZA

Jak wygląda leśnik? – zapoznanie z mundurem wyjściowym i codziennym leśnika

https://tlrzepin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=665&Itemid=827

http://www.solidarnosc.org.pl/kspl/wpcontent/uploads/2017/07/Stra%C5%BC4.jpg

Po co leśnik w lesie? – oglądanie filmu edukacyjnego

https://www.youtube.com/watch?v=AmC09I2IOC8

Rozmowa na temat obejrzanego filmu:

Nasz las – zajęcia plastyczne –  praca zbiorowa polegająca na malowaniu farbami lasu na folii.

9 stycznia  –  Dzień Ochrony Przyrody  –  dokarmianie  ptaków w okresie zimy, obserwacja ptaków odwiedzających przedszkolne  karmniki,

przypomnienie jadłospisu ptaków. Omówienie najczęściej  popełnianych błędów podczas dokarmiania ptaków.

Wysiewanie nasion do skrzynek – obserwacja i pielęgnacja.

Wiersz,,Ptasie Radio’’

 Halo, halo! Tu­taj pta­sie ra­dio w brzo­zo­wym gaju,
Na­da­je­my au­dy­cję z pta­sie­go kra­ju.
Pro­szę, niech każ­dy na­sta­wi apa­rat,
Bo sfru­nę­ły się ptasz­ki dla od­by­cia na­rad:
Po pierw­sze – w spra­wie,
Co świ­tem pisz­czy w tra­wie?
Po dru­gie – gdzie się
Ukry­wa echo w le­sie?
Po trze­cie – kto się
Ma pierw­szy ką­pać w ro­sie?
Po czwar­te – jak Po­znać,

kto ptak,a kto nie ptak?
A po pią­te przez dzie­sią­te
Będą ćwier­kać, świ­stać, kwi­lić,
Pit­pi­li­tać i pim­pi­lić
Ptasz­ki na­stę­pu­ją­ce:

Sło­wik, wró­bel, kos, ja­skół­ka,
Ko­gut, dzię­cioł, gil, ku­kuł­ka,
Szczy­gieł, sowa, kruk, czu­bat­ka,
Drozd, si­ko­ra i dzier­lat­ka,
Kacz­ka, gą­ska, je­mio­łusz­ka,
Du­dek, trzna­del, po­śmie­ciusz­ka,
Wil­ga, zię­ba, bo­cian, szpak
Oraz każ­dy inny ptak.

Pierw­szy – sło­wik
Za­czął tak:
„Halo! O, halo lo lo lo lo!
Tu tu tu tu tu tu tu
Ra­dio, ra­di­jo, dijo, ijo, ijo,
Tijo, tri­jo, tru lu lu lu lu
Pio pio pijo lo lo lo lo lo
Plo plo plo plo plo halo!”

Na to wró­bel za­ter­li­kał:
„Cóż to zno­wu za mu­zy­ka?
Mu­szę zaj­rzeć do słow­ni­ka,
By zro­zu­mieć śpiew sło­wi­ka.
Ćwir ćwir świrk!
Świr świr ćwirk!
Tu nie te­atr
Ani cyrk!

Pa­trz­cie go! Na­stro­szył piór­ka!
I wy­dzie­ra się jak kur­ka!
Dość tych arii, dość tych li­ryk!
Ćwir ćwir czy­rik,
Czyr czyr ćwi­rik!”

I tak za­czął ćwi­rzyć, ćwi­kać,
Ćwier­kać, czyr­kać, czyk­czy­ri­kać,
Że aż ko­gut na pa­ty­ku
Za­piał gniew­nie: „Ku­ku­ry­ku!”
Jak usły­szy to ku­kuł­ka,
Wrza­śnie: „A to co za spół­ka?
Kuku-ryku? Kuku-ryku?
Nie po­zwa­lam, roz­bój­ni­ku!
Bierz, co chcesz, bo ja nie ską­pię,

Ale kuku nie ustą­pię.
Ryku – choć do ju­tra skrzecz!
Ale kuku – moja rzecz!”
Za­ku­ka­ła: kuku! kuku!
Na to dzię­cioł: stu­ku! puku!
Czaj­ka woła: czy­jaś ty, czy­jaś?
By­łaś gdzie? Pi­łaś co? Pi­łaś, to wy­łaź!
Prze­pió­recz­ka: chodź tu! Pójdź tu!
Masz co? daj mi! rzuć tu! rzuć tu!

I od razu wszyst­kie pta­ki
W szcze­biot, w świe­got, w zgiełk – o taki:
„Daj tu! Rzuć tu! Co masz? Wió­rek?
Piór­ko? Ziarn­ko? Ko­rek? Sznu­rek?
Pójdź tu, rzuć tu! Ja ćwierć i ty ćwierć!
Le­pię gniazd­ko, przy­lep to, przy­twierdź!
Wi­dzisz go! Nie dam ci! Moje! Czy­je?
Gniazd­ko ci wiję, wiję, wiję!
Nie dasz mi? Ta­kiś ty? Wstydź się, wstydź się!”
I wszyst­kie pta­ki za­czę­ły bić się.
Przy­fru­nę­ła pta­sia mi­li­cja
I tak się skoń­czy­ła ta le­śna au­dy­cja.

PIOSENKA „DOKARMIAMY PTASZKI”

 1.W przedszkolnym ogrodzie wielkie zamieszanie,

do karmnika przyfrunęły ptaszki na śniadanie.

Ref. Hu, hu, ha zima zła Kto nam dziś ziarenka da?

Hu, hu, ha, zima zła Pusty brzuszek każdy ma

2. Dzieci dnia każdego ptaki dokarmiają,

ziarno niosą i słoninkę w karmniku wieszają

Ref. Hu, hu, ha zima zła Kto nam dziś ziarenka da?

Hu, hu, ha, zima zła Pusty brzuszek każdy ma

3.Ptaszki podziękują, gdy wiosna nastanie,

tirlu, tirlu, wiju,wiju swym pięknym śpiewaniem

Ref. Hu, hu, ha zima zła Kto nam dziś ziarenka da?

Hu, hu, ha, zima zła Pusty brzuszek każdy ma

 

 

 

Skip to content